Ászf

Általános szerzıdési feltételek

  • A Vákuum Kft a Megrendelı által beszállított és Megrendelı tulajdonát képezı termékeken, az általa meghatározott értékeknek megfelelıen, a legkorszerőbb

technikai eljárások alkalmazásával hıkezeléseket végez. Ha a Megrendelı által elérni kívánt célok az adott anyagra vonatkozóan nem teljesíthetık, úgy errıl köteles

a Vákuum Kft ıt értesíteni.

  • A Megrendelı az aktuális, mennyiségtıl független, minimális hıkezelési díjat is tartalmazó árlistájában közzétett árakat érvényes árajánlatnak tekinti. Az árlisták az

új árlista megjelenéséig vannak érvényben. A Vákuum Kft fenntartja magának a jogot az árlista külön értesítés nélküli megváltoztatására. A Megrendelı kérésére a

Vállalkozó egyedi árajánlatot adhat, amennyiben ezen árajánlaton külön érvényességi határidı nincs feltüntetve, úgy az ajánlat érvényességi határideje 15 nap.

  • Amennyiben a felek eltérıen nem állapodnak meg egymással, a hıkezelendı termékeket a Vákuum Kft a telephelyén veszi át a Megrendelıtıl a termékeket

tételesen részletezı szállítólevél ellenében. A Megrendelı minden szükséges és rendelkezésre álló információt és dokumentációt átad a Vállalkozó részére, amely

befolyásolhatja a termék hıkezelhetıségét és minıségét. Ennek elmaradásából, vagy hiányos teljesítésébıl, valamint az átadott információk és dokumentációk

téves, hibás voltából eredı károkért a Megrendelı felel.

  • A Vákuum Kft által végzett hıkezelés elvégzésének határidejében a felek minden egyes megrendelésnél esetileg állapodnak meg. A Vákuum Kft a megrendeléseket

a megrendelı kérésének megfelelı módon, a hıkezelendı anyagra vonatkozó acélgyártói utasítások, szabványok betartásával teljesíti. A hıkezelés végzése során

felmerült esetleges problémákról a Vákuum Kft haladéktalanul köteles a Megrendelıt tájékoztatni. A Vákuum Kft minden esetben a minıség ellenırzésére

méréseket végez, melyet a „Mérés” munkautasítás szerint hajt végre ( kérésre megtekinthetı ) és ennek eredményérıl MSZ EN ISO/IEC 17050-1 és MSZ EN

10204:2005 2.2 szabvány szerinti megfelelıségi nyilatkozatot ad a Megrendelı számára. Amennyiben ettıl eltérı igény merül fel a Megrendelı részérıl, azt a felek

külön egyeztetik.

  • A Megrendelı köteles a hıkezelt termékek elszállításáról maga gondoskodni. A Megrendelı a jármővet a megadott szállítási napon olyan idıben köteles kiállítani,

hogy az áru jármőbe történı berakására elegendı idı álljon rendelkezésre. Ha a Megrendelı a teljesítés napján az árut nem veszi át, azt a Vállalkozó a Megrendelı

kockázatára és költségére tárolja, a tárolási díj külön felszámítása mellett.

  • A Vákuum Kft által hıkezelt termékek átvételét a Vákuum Kft által kibocsátott szállítólevélen a Megrendelı szabályszerő aláírásával, valamint az átvétel dátumával

igazolja. A Vákuum Kft a szállítólevél alapján állítja ki a számlát a Megrendelı részére. Amennyiben a megrendelı elsı alkalommal bízza meg a Vákuum Kft-t, a

fizetés készpénzben az áru átvételekor történik. Egyébként a fizetési határidı 15 naptári nap, melytıl külön megállapodás alapján el lehet térni. Késedelmes fizetés

esetén a Vállalkozónak jogában áll késedelmi kamatot kiterhelni a Megrendelı felé, amelynek mértéke évi 20 %. Késedelem esetén a Vállalkozó fenntartja a

további teljesítéstıl való elállás jogát, ezen túlmenıen a szerzıdéses jogviszonyból eredı tartozások azonnal esedékessé válnak. A 30 napot meghaladó fizetési

késedelem esetén, amennyiben a Megrendelı a Vákuum Kft fizetési felszólítására sem rendezi tartozását, a Megrendelı feljogosítja a Vákuum Kft-t, hogy

bankszámlája ellen beszedési megbízást nyújtson be. Fizetési határidı lejárta utáni tartozás esetén a Vákuum Kft jogában áll a Megrendelı idıközbeni

megrendeléseit visszautasítani, illetve jogában áll a késedelmes Megrendelıtıl a továbbiakban csak készpénzben történı teljesítést elfogadni. Minden fizetést,

elıleget vagy elızetes fizetéseket forgalmi adóval együtt kell teljesíteni. A fizetések csak azt követıen válnak teljesítetté, amikor a teljes, esetleges késedelmi

kamatokkal és a késedelmes teljesítésre tekintettel felmerülı költségekkel is megnövelt összeg a Vákuum Kft bankszámláján. A Megrendelı visszatartási joga

kizárt. Megrendelı csak nem vitatott vagy jogerıs követeléseket számíthat be.

  • Hıkezeléssel kapcsolatos reklamációt a Vákuum Kft csak akkor vesz figyelembe, ha azok megtételére haladéktalanul – legkésıbb a hıkezelt termék átvételét

követı 10 munkanapon belül – írásban, a szállítólevél másolatának megküldésével kerül sor. Készre munkált, egyértelmően be nem azonosítható alkatrészeknél

reklamációt nem fogadunk el. Rejtett hibák esetén az írásbeli kifogásolást a hiba megállapítását követıen haladéktalanul, legkésıbb azonban a hıkezelt termék

Megrendelıhöz történt visszaérkezésétıl számított 1 hónapon belül kell megtenni. A törvényileg elıírt elévülési határidık változatlanul fennmaradnak. Rejtett hiba

esetén a Megrendelınek kell bizonyítania, hogy az adott esetben rejtett hibáról van szó. Amennyiben a Vákuum Kft teljesítésébıl eredı hiba javítható, akkor a

Vállalkozó saját költségén gondoskodik a hiba haladéktalan kijavításáról. Ha a hiba nem javítható, de a hibás darab újragyártása annak felhasználhatóságára

tekintettel nem indokolt, a felek a hiba mértékével arányos árleszállításban állapodnak meg, ha azonban annak fel nem használhatóságára tekintettel újra kell

gyártani a hibás hıkezelt darabot, akkor a Vállalkozó helytállási kötelezettsége kizárólag az újragyártási költségek összegéig áll fenn.

  • Mindennemű vis major, előre nem látható üzemi, közlekedési, vagy szállítási zavarok, tőzkárok, áradások stb. illetve hatósági rendelkezések, amelyek nem a

teljesítésre kötelezett félnek róhatók fel, mentesítik a Vákuum Kft-t a határidıben történı teljesítés alól.

  • Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen keretszerzıdés nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A felek az egymás közötti jogvita

tárgyában elsısorban egyeztetni és megállapodásra törekedni kötelesek. Minden olyan jogvita, amelyet a felek egymás közötti megállapodással rendezni nem

tudnak, a Vákuum Kft mindenkori székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkezı bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az Általános szerzıdési feltételek visszavonásig érvényesek.

Kincsesbánya, 2011. április 6.
Kummer Zoltán
Ügyvezető

Pénztári órák: munkanapokon 7-14 óráig.

Anyagátvétel, anyagkiadás: munkanapokon 06-22 óráig

hu_HUHU